Ouders

About us

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht voor iedere school en bestaat uit personeelsleden en ouders. Voor de MR is een wettelijke regeling in het leven geroepen waarin de rechten en plichten vermeld staan. Op de Nassauschool streven we naar een MR van 4 personen: twee ouders en twee teamleden. De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de school. Alle plannen, vernieuwingen en werving en selectie van nieuwe medewerkers worden met de MR besproken en worden ter advisering dan wel instemming voorgelegd. De MR kan, wanneer zij daar reden voor ziet, een geschil aangaan. De MR doet dit via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner voor bovenschoolse zaken en is gesprekspartner van het bestuur van Stichting De Akker. Ouders en medewerkers nemen bij vragen of opmerkingen in principe eerst contact op met de MR. Dit kan rechtstreeks met een van haar leden.

Email: mrnassauschool@deakker.nu

De Ouderraad

De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders van de school. Deze raad heeft vooral een ondersteunende en organiserende taak. Zij houden zich bezig met het organiseren of mede-organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest en de kerst- en paasvieringen. De leden van de Ouderraad worden voor een periode van minimaal drie jaar gekozen en zijn daarna, tot tweemaal toe, direct herkiesbaar.

Email: ornassauschool@deakker.nu
About us

Meer weten?

Lees meer over het team van De Nassauschool